IMO 2020 FAQ

De nye IMO 2020-reglene nærmer seg startskudd.                                 
Vi hjelper deg med å være mest mulig forberedt.

Fra 1. januar 2020 og fremover, må alle seilende fartøy redusere svoveloksider med 85%. Vi forstår at utsiktene til IMO 2020 har resultert i høy usikkerhet angående priser og tilgjengelighet på drivstoff.  

Nedenfor svarer vi på de mest stilte spørsmålene relatert til den nye forskriften. Vi gir deg vår vurdering av tilhørende konsekvenser basert på informasjon som er gitt frem til sommeren 2019. Det kommer oppdatertinger i det ny informasjon foreligger.

Sea Explorer vår digitale sjøfartstjeneste er også verktøyet som vil gi deg innsikt i hvordan hvert fartøy som frakter varene dine, vil overholde IMO 2020-forskriften.

Last ned IMO 2020 FAQ

IMO 2020 FAQ

 

Om IMO 2020

Hva er IMO 2020?

Fra og med 1. januar må alle seilende fartøy redusere svovelutslipp med 85%. Den nye forskriften er satt av Den Internationale Sjøfartsorganisasjonen (IMO) - med sikte på å kutte svoveloksyd gassutslipp for å beskytte folkehelsen og miljøet. Fartøy må derfor bruke brensel med et maksimalt svovelinnhold på 0,5%, sammenlignet med dagens grense på 3,5%.

Hva er omfanget av IMO 2020?

Den nye reguleringen vil gjelde globalt for all sjøfartsindustri hvor drivstoff brukes i det åpne hav. Det vil også påvirke fartøyoperatører, raffinerier og globale oljemarkeder. I miljøkontrollområdene (ECA-sonene) gjenstår en enda strengere regulering som begrenser svovelinnholdet til 0,1%. 

Hvordan kan fartøyoperatører overholde IMO 2020-reguleringen?

Fartøyoperatørene har følgende valg for å overholde de nye IMO 2020 svovelgrensene:

1. Skrubbere

De kan benytte seg av skrubbere (rengjøringsteknologi for utslipp) for å fjerne forurensning fra skipets eksos. Dette betyr at de kan fortsette å bruke drivstoff med høyrere svovelinnhold. Dette er samtidig både en begrenset og kostbar prosess som igjen vil øke driftskostnadene. I tillegg er prisen og tilgjengeligheten for høyere svoveldrivstoff etter 2020 uvisst.

2. Ikke-patroleumsbasert drivstoff

De kan bytte til ikke-patroleumsbasert drivstoff som f.eks flytende naturgass (LNG). Dette er mulig for nyere fartøy med passende spesifikasjoner. Imidlertid er infrastrukturen begrenset for å støtte bruken av LNG både i omfang og tilgjengelighet. Eksperter anslår at innen 2020 vil ca 250-500 fartøy, eller maksimalt 10-12% av den globale containerflåten, enten være utstyrt med renseteknologi eller kun være NLG-drevet.

(Source: Clarcksons Research - juni 2019)

3. Lavsvovelbrensel (VLSF) eller MGO

De kan bytte til lavsvovelbrensel (VLSF) eller MGO som overholder de nye reglene (det mest sannsynlige valget). Kostnader, tilgjengelighet og ytterligere spesifikasjoner for et nytt drivstoff er likevel fortsatt usikkert. Petroleumsnæringen må tilpasse raffinerier og de ulike forsyningskjedene mest sannsynlig videreføre tilhørende kostnader til markedet.

Sea Explorer tilbyr full oversikt over overholdelse av IMO 2020 på alle sjøfartstjenestene våre (ved bruk av ikoner) - inkludert åpenthet om CO2 utslipp.

Hvem kontrollerer implementeringen av IMO 2020?

Havnekontrollen er ansvarlig i hvert respektive område. De vil sjekke loggbøker, bruke snifferenheter og snifferdroner.

Hvor omfattende blir boten dersom en transportør ikke overholder IMO 2020?

Avhengig av jurisdiskesjon er straffene høye bøter, skipsarrest eller til og med fengsling av kaptein.

Hva med konsekvenser og risiko?

Utsiktene til IMO 2020 har bidratt til høy usikkerhet om tilgjengeligheten av petroleumsprodukter og priser. Det er foreløpig ikke mulig å forutse et nøyaktig fremtidig prisnivå for IMO 2020-kompatible drivstoff, ettersom prisene påvirkes av flere faktorer. Dette kan være geopolitiske hendelser i form av sanksjoner og krig, innflytelse fra OPEC (organisering av oljeeksporterende land) og verdensøkonomiens generelle etterspørsel etter olje - som sammen vil påvirke prisen på råolje og dermed også pris på drivstoffprodukter. IMO 2020 reguleringen vil få en annen betydelig effekt i tillegg til den vanlige volaliteten for globale oljepriser.

På dette stadiet er alt vi kan forutsi at det vil koste mer enn dagens drivstoff. Dagens prognose forutsetter en økning i bunkerpriser mellom US$ 180 og US$ 400 per TEU på sikt (inkl. implementeringskostnader). Dette kostnadsspekteret er veldig bredt, men kan ikke spesifiseres mer realitsisk for øyeblikket da de nevnte faktorene har stor innflytelse på prisutviklingen. På grunn av den betydelige økningen i bunkerprisene, vil hvert selskap som er involvert i sjøfrakt påvirkes med stigende og mer usikre drivstoffkostnader. Med Secured Energy Plan tilbyr Kuehne + Nagel sine kunder et risikostyringsverktøy for å sikre bunkerprisen på visse nivåer. Secured Energy Plan er tilgjengelig for volumkontrakter fra ca. 2500 TEU. Hør med din lokale Kuehne + Nagel-representant for ytterligere detaljer.

 

Veiledning fra oss

Kuehne + Nagel's syn på IMO 2020

Skipsfartsnæringen må forholde seg til en fremtid med lavere utslipp. IMO 2020 vil sikre at sjøtransporten forblir den mest miljøvennlige og karboneffektive transportformen. Kuehne + Nagel støtter fullt ut dette initiativet for helse- og miljøbeskyttelse.

 

 

Dersom en pris er allerede er forhandlet, vil Kuehne + Nagel opprettholde denne?

Det er standard at alle drivstoffpriser i kontraktene er varierende, det vil si at de følger oljeprisen. Fra fjerde kvartal 2019 vil vi bytte til IMO 2020-kompatible drivstoff VLSF / MGO for BAF-beregningene. Disse har en tendens til å bli dyrere enn Heavy Fuel Oil (HFO) som nå brukes.

Hvordan vil Kuehne + Nagel bistå meg som kunde med hensyn til IMO 2020?

Vårt mål er å drive kundens virksomhet best- og så knirkefritt som mulig, til konkurransedyktige priser. Vi bistår med oppdatert og riktig informasjon for du kan ta de beste avgjørelsene, ikke minst dersom det skulle oppstå forstyrrelser i forsyningskjeden din. Vårt team vil kontinuerlig løse potensielle IMO 2020-utfordringer og garanterer full åpenhet i drivstoff bruket som reflekterer individuelle handelsfaktorer per TEU. For å oppveie enhver økonomisk risiko tilbyr vi Secured Energy Plan for å sikre våre kunder mot volatile drivstoffpriser. Spør din lokale Kuehne + Nagel-representant for ytterligere detaljer.

 

Miljøpåvirkning

Hvordan vil IMO 2020 innvirke på helse og miljø?

Med implementeringen av IMO 2020, tar Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen sikte på å redusere de totale svovelutslippene fra skip med 77% fra 2020 til 2025. Det overordnede målet er å redusere den negative effekten av skipsfart på menneskers helse ved å redusere luftforurensningen fra svovelutslippet med 68 % globalt, og spesielt i kystområdene Asia-Stillehavet, Afrika og Latin-Amerika.

Vær oppmerksom på at IMO 2020 reguleringen fokuserer på reduksjon av svovelutslipp, ikke på reduksjon av karbondioksidutslipp. Det blir derfor ikke en direkte innvirkning på den globale oppvarmingen, men reduskjon av svovelutslipp bidrar til å forhindre sur nedbør og bekjempe forsuring av havet. Dette er viktig for folk flest - og bidrar samtidig til viktige helseforbedringer som reduksjon av hjerneslag, astma, hjerte- og karsykdommer, lungekreft og lungesykdommer.

Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen opplyser om at mer enn 570 000 for tidlige dødsfall kan unngås mellom 2020 og 2025 på grunn av det nye regelverket.

[Source: International Maritime Organisation - Juni 2019]

Hvilket miljøavtrykk vil gjenspeile oss som kunde?

Vennligst se over: “Hvordan vil IMO 2020 innvirke på helse og miljø?”

 

Kostnadseffekt

Hva blir konsekvensene for fraktrater og drift?

I henhold til nåværende beregninger vil den forventede kostnadsøkningen ha en betydelig innvirkning på de samlede prisene, både på containertransport og fraktrater. Selv om iverksettelsesdatoen er 1. januar 2020 for IMO 2020, regner vi med at fraktrater øker allerede i slutten av tredje kvartal 2019. Langsiktige avtaler for både delvis- og hele containere vil omfatte en prisjusteringsmetode kjent som Bunker Adjustment Factor (BAF).

For å ta høyde for prisrisikoen forbundet med økende fraktkostnader, gir Kuehne + Nagel muligheten våre kunder muligheten å sikre stabile drivstoffkostnader inntil tre år i forveien med Secured Energy Plan. Secured Energy Plan er tilgjengelig for volumkontrakter fra ca. 2500 TEU. Spør din lokale Kuehne + Nagel-representant for ytterligere detaljer.

Når og hvordan belastes ekstrakostnadene i forbindelse med IMO 2020?


Fra fjerde kvartal 2019, når rengjøringsbunkeren skal brukes av de første skipene, vil Bunker Charge (BUC) gjenspeile IMO 2020-kompatible drivstoff.

Kommer det til å være en ekstra avgift på toppen av BAF (Bunker Adjustment Factor)?

Det vil ikke være noen ekstra kostnader bortsett fra den generelle prisøkningen for drivstoff som skal dekke kostnadene med overholdelse av IMO 2020. Høyere drivstoffkostnader oppstår ved forbruk av svovelbrensel. Energikostnadene for havfart blir referert til som BAF.

Hvordan beregnes BAF?

Fraktrater settes av en formel basert på den nylige historiske prisutviklingen (enten månedlig eller kvartalsvis):

drivstoffpris per tonn x drivstoff bruk per TEU (HANDELFAKTOR) = flytende energikostnad

Drivstoff bruk per TEU er det gjennomsnittlige forbruket med tanke på variabler som transittid, drivstoff effektivitet, værbuffer og andre ubalanser.

 

Spesifikasjoner for overholdelse av IMO 2020

Vil transportørene gjøre sitt ytterste for å overholde den nye forskriften?

Flertallet av transportører vil bruke IMO 2020-kompatibelt drivstoff (VLSF / MGO) for å oppfylle juridiske krav. Skrubbere forventes installert på omtrent 10-12% av den globale fartøykapasiteten [Source Clarksons Research - juni 2019], mens LNG-teknologien fortsatt er på et tidlig stadium.

Vil det bli forskjellige kostnadselementer i min kontrakt, avhengig av teknologien som brukes om bord på et skip for å overholde loven?

Nei, prisene våre er basert på bruken av det globale tilgjengelige IMO 2020-kompatible drivstoffet, som VLSF eller MGO.

Hva er en skrubber?

En skrubber er et apparat som renser avgassene fra en skips hovedmotor ved å pumpe vann gjennom trakten. Svovel og andre partikler blir "vasket ut", men problemet med den påfølgende håndtering / rens er vaskevannet som inneholder partiklene. Flere land, bla Singapore og Kina, har etablert strenge regler for bruk av visse skrubbere (Open Loop Scrubber) og for behandling av det vaskevannet som giftig avfall som gjør denne teknologien dyrere.

.

Hvilke type skrubbere finnes det?

Generelt er det to typer skrubbere: de som arbeider i et åpent system ved å pumpe sjøvann gjennom traktens fartøy, og de som jobber i et lukket system og holder "utvaskingen" om bord på skipet. På grunn av størrelsen og kraften til hovedmotorene til større containerskip, kan håndteringen av utvaskingen imidlertid variere. Spesielt er miljøkonsekvensene av "Open Loop Scrubbers for øyeblikket" et omdiskutert tema.

Kuehne + Nagel følger utviklingen av den globale containerflåten når det gjelder IMO 2020-overholdelse og skrubber-installasjoner via
Sea Explorer - og vil informere deg om den siste informasjonen på dette området.

Hvilken innvirkning har skrubbere egentlig?

Skrubbere er midlertidig en ikke-bevist teknologi. Bare ca.10 -12% av den globale containerskipflåten er for tiden utstyrt med skrubbere eller planlagt å være utstyrt med skrubbere [
Source Clarksons Research - juni 2019].


Skrubbere's innvirkning på miljø, havner og kystfarvann diskuteres. Blant annet har Kina og Singapore allerede forbudt skrubbere med åpen sløyfe i innlandshavnfarvann og kystfart ECAer fordi miljøfordelene fortsatt er tvilsomme. Nåværende kunnskap konkluderer med at flytende naturgass (LNG) er å foretrekke i stedet for skrubbere, for å redusere svovel.

Kan jeg velge å kun kjøpe transport med LNG-skip eller fartøy som bare bruker skrubbere / VLSF eller MGO?

Fra et prissynspunkt skiller ikke Kuehne + Nagel om en transportør har investert i teknologi som skrubbere, LNG-fremdrift, eller som bestemmer seg for å kjøpe renere drivstoff. En ny funksjon i Sea Explorer gir imidlertid våre kunder oversikt over status og virkemidler for å overholde IMO 2020-regelverket - for hvert fartøy som frakter sine varer.

Ved å bruke ikoner for å overholde IMO 2020 i kombinasjon med informasjonen om CO2-utslipp, tillater
 Sea Explorer å oppnå full åpenhet om tjenestenes bærekraft.

Hva er lavsvovel-tillegg?

I miljøkontroll områdene (ECA) i Nord-Europa, Nord-Amerika og deler av Asia - er bruk av enda renere drivstoff med et svovelinnhold på 0,1% obligatorisk. Dette drivstoffet er enda dyrere og vil bli priset separat.

Er lavsvovel-tillegg (LSF) begrenset til Asia, eller gjelder det for alle ruter?

LSF blir inkludert i beregningen uansett hvor det brukes veldig rent drivstoffet. Fokuset er på Nord-Europa, USA og deler av Asia.

Kan ulike typer drivstoff blandes i en tank?

Nei, etter rengjøring av tankene må operatøren holde seg til renere drivstoff. Ellers må tanken rengjøres igjen, noe som er svært kostbart.

 

IMO 2020 sett fra kundeståsted

Dersom raffinerier ikke har kapasitet til å produsere nok drivstoff med lavt svovelinnhold, vil prisene øke ytterligere?

Det er en risiko for at det innen 1. januar 2020 -  ikke vil være nok IMO 2020-kompatible drivstoff i det geografiske området der drivstoffet er nødvendig. Dette vil øke prisene ytterligere, i det minste midlertidig.

Er motorsvikt en fare på grunn av feil med drivstoff?

Ja. Dersom drivstoff blandes ukorrekt, vil det dannes sediment som kan føre til nedbryting av hovedmotoren. Derfor, når IMO 2020 trer i kraft - kan transporttjenester forstyrres på grunn av dårlig drivstoffkvalitet eller utilstrekkelig tilgjengelighet av kompatible drivstoff.

Blir det ekstra tillegg for de største avsenderene fra transportørene/speditørene? Evt. påvirkes avsendere med lavt volum?

IMO 2020 reglene gjelder for alle, uavhengig av det sendte volumet. Verdiene for drivstofforbruk (Trading Factors / Bunker Adjustment Factor BAF) gjelder likt for alle også.

Vil kapasiteten for transport av mine varer bli redusert?

Bare dersom tonnasjen må reduseres for tekniske endringer, for eksempel ved installasjon av en skrubber vil gi en mindre innvirkning for tilgjengelig transportkapasitet.

Vil transittidene/ den totale omløpstiden (TAT) for varene mine bli forlenget?

Så langt har vi ingen informasjon om planlagte endringer i rutetider. Imidlertid kan forsinkelser oppstå på grunn av utilstrekkelig tilgjengelighet av egnet drivstoff eller langsommere fart for å gjenopprette kostnadene for det dyrere IMO 2020-kompatible drivstoffet.

Vil det være en "avdragsfri periode" fra 1. januar for dagens 3,5% svovel som blir brukt av skip?

Nei. Alle sjøfartøyer må overholde den nye regelen fra 1. januar 2020.

Ønsker du å snakke med en av våre eksperter?

Last ned IMO 2020 FAQ

IMO 2020 FAQ