Ressurspublisering

null Brexit og Norge

1. januar 2021 nærmer seg med stormskritt. En «Hard-Brexit» vil blant annet medføre manglende kjøreregler i form av frihandelsavtale mellom EU og UK, men også mellom Norge og UK. Toll- og avgiftssamarbeidet som Norge har hatt med UK gjennom EØS-avtalen vil opphøre fra samme dato.

Til tross for mye tilgjengelig informasjon på nettet om temaet, vil vi påstå at ingen vet med 100 % sikkerhet hva de praktiske konsekvensene av Storbritannias sorti fra EU, vil bli.  Vi vil derfor forsøke å gi noen enkle,  praktiske råd til norske importører og eksportører, herunder rederier og transportører.

Import til Norge fra UK
I utgangspunktet vil det ikke bli noen tollmessige endringer i forhold til tidligere. I og med at det etter all sannsynlighet vil mangle en frihandelsavtale mellom Norge og UK 1.1.2021, så ble det i 2019 inngått en avtale (Broavtalen) mellom Storbritannia, Norge og Island der man viderefører de fleste av elementene i EØS-avtalen for inn- og utførsel av varer.  Broavtalen er midlertidig frem til en formell avtale er på plass mellom landene. Les mer om dette her.

Eksport fra Norge til UK
Eksport fra Norge må planlegges kanskje enda litt bedre enn hva som er tilfelle i øyeblikket:

  • Unngå leveringsbetingelsen DDP (Delivered Duty Paid) med mindre du har et avgiftsmessig set-up i UK som kan håndtere innfortolling
  • Ta høyde for at det kan oppstå forsinkelser ved innførsel til UK. Det er antatt at antall tolldeklarasjonen vil femdobles over natten med det press det legger på speditører og tollmyndigheter. Samtidig kan man forvente formidable køer knyttet til vogntog som benytter Dover-Calais korridoren.
  • Broavtalen nevnt ovenfor, vil også være gjeldende for norske varer som innføres til UK.

Forhåndsvarsling av varer som går direkte til UK fra Norge eller motsatt
Vi fikk den 24. november informasjon fra Tolletaten om at UK fra 1.1 blir å anse som 3.land hva angår direkte trafikk  mellom Norge og UK. Dette plikter forhåndsvarsling i f.t sikkerhet og denne varslingen må ikke forveksles med varsling i SafeSeaNet. Litt om forhåndsvarsling her:

Forhåndsvarsling - toll.no

Krav om forhåndsvarsling - toll.no

Forhåndsvarsling til og fra Storbritannia - toll.no

I praksis vil dette si at  transportmidler, herunder alle typer fartøy, må avgi forhåndsvarsel på last som skal losses i UK  til Tolletaten i Norge før avreise. For å kunne være i stand til å avgi forhåndsvarsel, må aktøren ha status som «Godkjent Eksportør» i NCTS (New Computerised Transit System). Samme system brukes også til å lage transittdokumenter. Om den som frakter varer ikke er i stand til å håndtere disse forpliktelsene, må det inngås avtale med en aktør som har de nødvendige systemer og tillatelser på plass, for eksempel Kuehne + Nagel. For ordens skyld; samme varsel må også avgis til Tolletaten før ankomst  for varer som kommer direkte fra UK og som losses i Norge.

Ikke nøl med å kontakte oss, vi er klar til å bidra med veiledning og praktiske løsninger - i forhold til Brexit og i andre sammenhenger.

Har du spørsmål?

ola røynestad

Hør med våre brexit spesialister

Kontakt oss