Floating Contact Form Portlet
Ressurspublisering

Tilbake SOLAS og VGM – Veiledning gjennom regelverket

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) og VGM (Verified Gross Mass): vi hjelper deg å sikre at all informasjon oppgis før containerne når transportørens havneterminal.

Sender du last over hele verden? Er du klar over at du som avsender må oppgi en nøyaktig og pålitelig totalvekt av containeren til transportøren?

Som et resultat av at en rekke større ulykker er knyttet til unøyaktige vekterklæringer av containere, har Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) i samarbeid med representanter for bransjen vedtatt spesifikke regler som en del av konvensjonen, Safety of Life at Sea (SOLAS), for å sikre at pålitelig containervekt oppgis.

I henhold til disse reglene må avsenderen gi sjøtransportøren containerens bekreftede bruttomasse (VGM), inkludert lastevekt, vekt på alt lasteutstyr og materialer, dunnasje og taraen (containerens vekt). Disse kravene vil påvirke kommunikasjonen, infrastrukturen og prosessene til alle aktører i forsyningskjeden. Våre eksperter står til rådighet for å veilede deg gjennom regelverket og sikre at all informasjon blir oppgitt før containerne når transportørens havneterminal.

Du kan få tilgang til sendingen og sende VGM-opplysningene til Kuehne+Nagel ved å bruke koblingen eller QR-koden i bestillingsbekreftelsen. Dette foreligger i den tilhørende seksjonen for VGM.

Det er forskjellige retningslinjer og forskrifter på plass over hele kloden.

For å vite mer, se under:

Vil du vite mer? Les igjennom våre mest spurte spørsmål.

Hvis du fortsatt trenger mer informasjon, kan du kontakte en av våre eksperter.


Generell informasjon

The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), ble introdusert i 1914 som følge av at Titanic sank i 1912. The International Maritime Organization (IMO) har utviklet og hatt ansvar for SOLAS siden 1948.

Verified Gross Mass (VGM) er totalvekten på lasten (lastvekt, lastemateriale/paller/skrens, dunnajse, sikringsmateriale og taravekten til containeren).

Avsenderen må gi sjøtransportøren containerens VGM, sammen med en signatur (kan være elektronisk) for å identifisere personen som er ansvarlig for den deklarerte vekten. Denne informasjonen må gis til transportøren, sannsynligvis før containeren når transportørens havneterminal.

Alle land som er medlemmer av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) eller en av FNs særorganisasjoner, MÅ implementere VGM. Noen land innfører automatisk denne nye regelen som en nasjonal regel eller lov, mens andre vil ha tilleggskrav.

Dette kravet ble ansett som nødvendig for å sikre at avsendere av sikkerhetsmessige årsaker oppgir containerens nøyaktige og pålitelige totalvekt til transportøren. Mange ulykker der mennesker og eiendeler ble skadet, oppsto som følge av unøyaktige vektangivelser.

I henhold til SOLAS-kravene er det avsenderen som er nevnt på konnossementet som har ansvar for å gi den maritime (hav)transportøren («master») og terminaloperatøren («terminalrepresentant») den bekreftede bruttomassen til en pakket container.

En transportør som ikke har egne skip (som Kuehne+Nagel) er avsenderen overfor havtransportøren og er derfor ansvarlig for å rapportere VGM til transportøren basert på VGM som kunden gir Kuehne+Nagel.

Veiemetoder

To veiemetoder er tillatt:

  • Metode 1: Etter at en container er pakket og forseglet, kan avsenderen veie eller be en tredjepart om å veie den emballerte containeren.
  • Metode 2: Avsenderen eller en tredjepart, etter avsenderens beslutning, kan veie alle pakker og lasteartikler, inkludert massen av paller, dunnasje og annet pakke- og sikringsmateriale som skal pakkes i containeren, og legge taraen til containeren til summen av den enkelte massen til containerens innhold. 

Du finner mer informasjon og forklaringer på nettstedet til WSC (World Shipping Council). 

Containerens taravekt vises på døren til containeren. Noen rederier viser informasjon om containervekt på sine nettsteder. Som et resultat av reparasjoner på containeren, våte tregulv eller av andre årsaker, kan containerens faktiske taravekt variere.

Rent lovlig kan containeren veies ved terminalen. Imidlertid har ikke alle terminaler infrastrukturen for å utføre denne tjenesten, spesielt når man vurderer det enorme volumet av containere som går gjennom en terminal. Å veie containeren ved havnen kan føre til betydelig overbelastning og forsinkelser, så det må nøye vurderes.

Forutsetninger

Kuehne+Nagel forutsetter at kundene oppgir følgende opplysninger:

  1. VGM per container;
  2. Underskrift (navn med store bokstaver for EDI) til den autoriserte personen som oppgir vekt og selskapsinformasjon; og
  3. Tilleggsinformasjon og/eller dokumenter, hvis påkrevd av sakkyndige offentlige myndigheter.

Vår tidsfrist for VGM vil variere fra havn til havn, ettersom håndhevingen av VGM-reglene ligger hos de lokale offentlige myndigheter som har ansvar for maritime saker.

Vi følger stadig med på VGM-status gjennom varsler for å sikre rettidig innsending av VGM for å unngå muligheten for lastenekt.

En av ekspertene våre på sjøfrakt vil kontakte deg i tilfelle VGM mangler.

Transportøren og terminaloperatøren kan ikke laste en pakket container ombord i et skip med mindre containerens VGM foreligger.

Ansvar og personvern

Når vi opptrer som underleverandør, laster og veier containeren på vegne av og som stedfortreder for avsenderen, er avsenderen som er navngitt i konnossementet eller SWB ansvarlig for at VGM rapporteres til transportøren. Vi begrenser våre forpliktelser overfor avsenderen på grunnlag av vilkårene og/eller separat avtalt kundekontrakt.

Offentlige myndigheter, som Coast Guard i USA, eller Kystvakten i Norge har ansvar for at avsendere oppfyller kravene.

Blokkjede er en kontinuerlig voksende liste over tidsstemplede poster som er lagret og strukturert i poster eller «blokker». Vi designet blokkjedeløsningen for VGM for strengt å oppfylle alle bransjekrav om konfidensialitet, personvern og regelverk angående personopplysninger i tillegg til blokkjedens naturlige trekk som uforanderlighet og sporbarhet. Derfor garanteres personvernet i VGM-informasjon til enhver tid.

For sendinger fra italienske havner, må avsenderen gi ytterligere kontaktinformasjon ved å fylle ut feltene «Telefon» og «E-post» i vår portal. Hvis metode 1 (veiing) er valgt, må avsenderen i tillegg oppgi ID for vekten som ble brukt til å veie i feltet «vekt» .